Dagordning föreningsstämma 2024

Nedan finner ni dagordningen för Fastighets arbetslöshetskassas föreningsstämma som äger rum den 21 maj 2024 på Barnhusgatan 6 i Stockholm. Möteshandlingar kommer att skickas till de valda ombuden senast två veckor innan sammanträdet. 

Dagordning
Föreningsstämma för Fastighets arbetslöshetskassa
den 21 maj 2024, klockan 13:00

 

§ 1                 Föreningsstämmans öppnande

§ 2                 Upprop av deltagare och fastställande av röstlängd

§ 3                 Fråga om stämman kallats i behörig ordning

§ 4                 Fastställande av dagordning

§ 5                 Val av mötesfunktionärer
                      a) ordförande
                      b) sekreterare
                      c) en justerare att jämte ordförande justera protokollet

§ 6                 Fastställande av ersättning för resor och förlorad arbetsförtjänst

§ 7                 Behandling av
                      a) årsredovisning för 2022 och 2023
                      b) revisionsberättelse för 2022 och 2023

§ 8                 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9                 Fastställande av arvoden för
                      a) styrelse och arbetsutskott
                      b) revisorer
                      c) valberedning

§ 10               Fastställande av budget för verksamhetsåren 2025 och 2026

§ 11               Fastställande av medlemsavgifter

§ 12               Val av
                      a) styrelseledamot (4 år), 2 st
                      b) revisorer (2 år), 2 st
                      c) revisorssuppleanter (2 år), 2 st
                      d) revisionsbyrå (2 år)           
                      e) valberedning (2 år), 3 st
                       f) valberedningssuppleanter (2 år), 2 st

§ 13               Övriga frågor

§ 14               Avslutning

Uppdaterad: